1. НИЙГМИЙН ШИНЭ БОДЛОГО

Эрүүл мэндийн шинэ бодлого

Боловсролын шинэ бодлого

Амьдралын чанарыг сайжруулах шинэ бодлого

2. ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ЭДИЙН ЗАСАГ

Эдийн засаг, Төсөв, Санхүүгийн шинэ бодлого

Бизнесийг дэмжих шинэ бодлого

Аж үйлдвэржилтийн шинэ бодлого

3. ТӨРИЙН ШИНЭ БОДЛОГО

Хууль тогтоох засаглал

Гүйцэтгэх засаглал

Шүүх засаглал