Улаанбаатар хотын намын хороо

ИТХ-ийн гишүүд
0
Нийт гишүүдтэй
0

Улаанбаатар хотын намын хороодууд

Шинэ намын Улаанбаатар хот, дүүргийн хороодын мэдээ мэдээлэлүүд

Баянзүрх дүүргийн намын хороо

Сонгинохайрхан дүүргийн намын хороо

Чингэлэтэй дүүргийн намын хороо

Сүхбаатар дүүргийн намын хороо

Байгахангай дүүргийн намын хороо

Баянгол дүүргийн намын хороо

Багануур дүүргийн намын хороо

Налайх дүүргийн намын хороо

Хануул дүүргийн намын хороо