Намын ерөнхий зөвлөл

Намын гүйцэтгэх байгуулага буюу “Ерөнхий зөвлөл” бөгөөд “Төв зөвлөл”-ийн хуралдааны чөлөөт цагт намын үйл ажиллагааг удирдана. Ерөнхий зөвлөл нь 21 гишүүдээс бүрдэж үйл ажиллагаагаа намын дүрмын дагуу явуулдаг.